Các lớp tennis khai giảng tháng 5 – 2013

Lớp học Tennis cơ bản CB10 đang tập kỹ thuật tennis

Lớp Tennis cơ bản CB10 đang tập kỹ thuật tennis

Lớp học Tennis cơ bản CB10 giao lưu tennis với lớp tennis CB3

Lớp Tennis cơ bản CB10 giao lưu tennis với lớp tennis CB3

Bình luận

bình luận