Các lớp tennis khai giảng tháng 5 – 2013

Lớp học Tennis cơ bản CB10 đang tập kỹ thuật tennis
Lớp Tennis cơ bản CB10 đang tập kỹ thuật tennis
Lớp học Tennis cơ bản CB10 giao lưu tennis với lớp tennis CB3
Lớp Tennis cơ bản CB10 giao lưu tennis với lớp tennis CB3