Các lớp học tennis khai giảng tháng 4 - 2014

Các lớp dạy tennis khai giảng tháng 4 – 2014

Lớp tennis cơ bản cho người lớn CB41

Các lớp học tennis khai giảng tháng 5 – 2014

Các lớp tennis khai giảng tháng 7 - 2014 ở Hà nội

Các lớp dạy tennis khai giảng tháng 7 – 2014

Các lớp tennis khai giảng tháng 8 - 2014 ở Hà nội

Các lớp học tennis khai giảng tháng 8 – 2014

Các lớp tennis khai giảng tháng 9 - 2014 ở Hà nội

Các lớp dạy tennis khai giảng tháng 9 – 2014

Lớp học tennis cơ bản CB53

Các lớp học tennis khai giảng tháng 10 – 2014

Lop hoc tennis co ban CB55 6

Các lớp tennis khai giảng tháng 11-2014

 

Bình luận

bình luận